Ehbo Vereniging Eibergen

Privacy Verklaring
Dit is de privacyverklaring van E.H.B.O. Vereniging Eibergen.
De EHBO-vereniging verzorgt opleidingen op het gebied van Eerste Hulp en verzorgt hulpverlening bij evenementen.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Ook beschrijven we welke rechten u heeft op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens (en de eventuele consequenties daarvan).

U kunt onze contactgegevens vinden op onze contact pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De EHBO-vereniging Eibergen verwerkt verschillende persoonsgegevens, veelal op basis van de grondslag 'uitvoering overeenkomst'.
Indien u bij ons een opleiding of vervolg les wilt volgen, of hulpverlening bij een evenement wilt verzorgen, hebben wij uw contactgegevens nodig (bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over de startdatum van de opleiding of het rooster van de vervolglessen).

Wij hebben uw contactgegevens ook nodig als u bij ons hulpverlening bij een evenement wilt aanvragen.
Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst betaald moet worden (bijvoorbeeld in geval van lessen of hulpverlening bij evenementen) verwerken wij eveneens betaalgegevens voor facturatie en boekhouding.

Onze opleidingen en vervolglessen zijn gericht op (her)certificering.
Wij verwerken dan ook gegevens die noodzakelijk zijn voor dit doel.

Wij houden bijvoorbeeld bij op welke momenten bepaalde bijscholingen gevolgd zijn, omdat wij dit bij certificerende instanties moeten kunnen overleggen en moeten kunnen controleren of u over alle noodzakelijke competenties beschikt bij het aanvragen van verlenging.
Om die reden houden we ook vervaldata van diploma's bij.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Bijna al onze gegevensverwerkingen doen wij op de grondslag 'uitvoering van een overeenkomst'.
Dit zijn de overeenkomsten tot het volgen van lessen in het geval van cursisten, het lidmaatschap in het geval van niet-actieve en actieve leden en de opdracht tot het leveren van EHBO-dienstverlening door opdrachtgevers.
Delen van persoonsgegevens met derden
Omwille van (her)certificering worden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met certificerende instanties, zoals Het Oranje Kruis.
Dit heeft uitsluitend tot doel om examens of diploma's aan te vragen, dan wel diploma's of certificaten te verlengen.

Het betreft hier uitsluitend die gegevens die door de certificerende organisatie verplicht zijn gesteld om het diploma of certificaat aan te vragen dan wel te verlengen. Doorgaans betreft het hier naam, geboortedatum, diplomanummer, e-mailadres en (verklaring van) competenties.
Bewaartermijn gegevens
Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard blijven dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, tenzij wettelijk anders is bepaald. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn alleen technische cookies, om straks het inloggen in onze diensten rooster mogelijk te maken.
Wij gebruiken geen analytische cookies of cookies van derden.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact op met ons.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u (bij voorkeur via e-mail) bij ons indienen.
Onze contactgegevens staan op onze contact pagina.

Wanneer u ons verzoekt om gegevens te verwijderen zal dit consequenties hebben voor uw (actieve) lidmaatschap, cursus of dienstaanvraag.
Indien u van mening bent dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Het bestuur kan besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen.
Op onze website zal te allen tijde de meest actuele versie van de privacyverklaring staan.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2019.